9. Майно і кошти Профспілки

розміщено в: Нормативно-правові акти | 0

83. Профспілка в особі керівних виборних профспілкових органів володіє і самостійно розпоряджається майном та коштами, які знаходяться у її власності, з метою реалізації статутних цілей і завдань.

84. Реалізація статутних завдань Профспілки забезпечується за рахунок:

1. Членських внесків членів Профспілки.

2. Відрахувань коштів підприємств, установ, організацій на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу.

3. Безповоротної фінансової допомоги.

4. Добровільних пожертвувань.

5. Пасивних доходів.

85. Щомісячні членські внески складають 1 % від заробітної плати та інших виплат, що здійснюються роботодавцем на користь працівника. Щомісячні членські внески для осіб, що навчаються, встановлюються в розмірі не менше 1% від стипендії та інших виплат за рішенням первинної профспілкової організації.

Члени Профспілки – пенсіонери, які не працюють, особи, які тимчасово припинили роботу у зв’язку з вихованням дітей до досягнення ними шкільного віку, ті, що тимчасово не працюють з інших причин, сплачують внески в розмірі до 1% мінімальної пенсії, мінімальної заробітної плати.

Учні та студенти, які не отримують стипендію, сплачують членські внески у відсотках від мінімальної стипендії в розмірах, визначених виборним органом первинної профспілкової організації студентів.

За рішенням виборного органу первинної профспілкової організації ці категорії членів Профспілки можуть бути звільнені від сплати членських внесків.

86. Розмір відрахувань профспілкових внесків до ЦК Профспілки встановлюється пленумом ЦК Профспілки у відсотках від отриманих  внесків.

Розміри відрахувань профспілкових внесків до обласної організації Профспілки від районних, районних у містах, міських організацій, первинних профспілкових організацій, які знаходяться на профспілковому обслуговуванні виборного органу Профспілки і є організаційними ланками обласної організації Профспілки, встановлюються обласним виборним профспілковим органом.

Розміри відрахувань від первинних профспілкових організацій районним, районним у містах, міським організаціям Профспілки встановлюються відповідно районними, районними у містах, міськими комітетами (радами) Профспілки.

Організація Профспілки, яка без поважних причин не сплачує в установленому розмірі профспілкові внески до вищих за ступенем  виборних органів протягом трьох місяців, за рішенням цих органів позбавляється права голосу своїх представників у цих органах на період до погашення заборгованості.

87. Кошти, що надходять від членських профспілкових внесків та інших джерел, а також кошти, які відраховуються профспілковим органам, витрачаються згідно з кошторисом, затвердженим зборами, конференцією або виборним  профспілковим органом.

88. Власністю Профспілки є кошти від надходження членських внесків, майно, будинки, споруди, готелі, оздоровчі заклади, обладнання, придбані за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством; передані Профспілці у власність кошти та інше майно членами Профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування; майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених профспілковими органами підприємств та організацій; сформовані профспілковими органами фонди.

Члени Профспілки не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язання Профспілки та її виборних органів, як і Профспілка та її виборні органи не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язання членів Профспілки.

89. Профспілка, її керівні виборні органи мають право вміщувати вільні кошти у банки, створені ними кредитні спілки, підприємства.

90. Профспілкові фонди можуть створюватись на основі членських профспілкових внесків та інших джерел.

Порядок формування і використання цих фондів визначається відповідним профспілковим органом.

Збори (конференції) первинних профспілкових організацій, керівні виборні профспілкові органи можуть приймати рішення про виділення вищим профспілковим органам додаткових коштів для створення фондів та фінансування цільових програм.

91. Майно Профспілки є її приватною власністю. Воно не підлягає розподілу між членами Профспілки і використовується для виконання статутних завдань в інтересах членів Профспілки.

Право розпоряджатись коштами і майном Профспілки належить виборним профспілковим органам, які регулярно звітують перед членами Профспілки про їх раціональне використання.

Передача у володіння та користування юридичним та фізичним особам, відчуження об’єктів власності Профспілки, її організаційних ланок може мати місце лише на умовах і в порядку, визначених рішеннями відповідних керівних виборних профспілкових органів. Майно Профспілки без її згоди може бути відчуженим лише на підставі судового рішення.

Кошти від реалізації майна Профспілки не є прибутком і спрямовуються на відновлення та розвиток об’єктів власності Профспілки, на придбання нових об’єктів власності та виконання статутних завдань.

Порядок передачі, реалізації, списання, обміну основних фондів, умови укладання майнових договорів встановлюються відповідними керівними виборними профспілковими органами.

Недоторканість і захист прав власності та незалежність фінансової діяльності Профспілки гарантується законодавством України.

92. У випадках виходу із Профспілки її окремих членів кошти і майно не повертається.

У випадку ліквідації профспілкової організації рішення про використання майна і коштів приймає вищий за підпорядкуванням профспілковий орган та ліквідаційна комісія.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.