Положення про супервізію розроблено Міністерством освіти і науки України

розміщено в: Новини | 0

Міністерство освіти і науки винесло на громадське обговорення Типове положення про проведення супервізії впровадження концепції “Нова українська школа”.

Відповідний документ опублікували на сайті Інституту модернізації змісту освіти.

“Супервізія – як інструмент професійної підтримки та професійного розвитку, що передбачає комплекс заходів із навчально-методичного супроводу педагогічних працівників закладів дошкільної і загальної середньої освіти в умовах реалізації завдань Нової української школи”, – зазначено в проекті положення.

Супервізора можуть запросити, до закладу освіти, адміністрація, педагоги закладу освіти, батьки учнів, місцева громада або громадські організації.

Супервізорами можуть бути тренери і тренери-педагоги Нової української школи, працівники відповідних кафедр і методичних центрів регіональних закладів ППО або інші залучені Інститутом фахівці. На супервізора покладаються функції консультанта, наставника та модератора.

Ознайомитись з проектом детальніше можна у документі нижче.

Міністерство освіти і науки України
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Типове
положення про проведення супервізії впровадження
Концепції «Нова українська школа»
Укладачі: Клокар Наталія Іванівна, завідувач кафедри
публічного управління та менеджменту освіти ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» НАПН України
Нікулочкіна Олена Володимирівна, завідувач кафедри
початкової освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР, кандидат
педагогічних наук, доцент
Рецензент: Гура Т.Є., проректор з наукової роботи та міжнародної
діяльності КЗ «ЗОІППО» ЗОР, доктор психологічних
наук, професор

                                                                                       Київ – 2018

Загальні положення
1. Це Положення визначає методичні та організаційні засади проведення
супервізії, які ґрунтуються на кращих вітчизняних і зарубіжних практиках,
наукових розробках українських і зарубіжних вчених.
Супервізія – як інструмент професійної підтримки та професійного розвитку, що
передбачає комплекс заходів із навчально-методичного супроводу (далі – супровід)
педагогічних працівників закладів дошкільної і загальної середньої освіти в умовах
реалізації завдань Нової української школи (далі – НУШ).
Супервізор – фахівець з високим рівнем кваліфікації та успішним досвідом
роботи, який здійснює свою діяльність з метою професійної підтримки та
професійного розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної і загальної
середньої освіти, тренерів і тренерів-педагогів, сприяє налагодженню партнерства
між усіма учасниками освітнього процесу в умовах реформування системи освіти в
Україні, впровадження Концепції Нової української школи.
Супервізор може бути запрошеним адміністрацією, педагогами закладу освіти
(батьківською громадою, місцевими громадами, громадськими організаціями).
Супервізорами можуть бути: тренери і тренери-педагоги Нової української
школи, працівники відповідних кафедр і методичних центрів регіональних закладів
ППО, інші залучені Інститутом фахівці.
Ключові функції супервізора: консультативна, наставницька, функція
фасилітатора (модератора). Супервізор може здійснювати супервізію одного чи
кількох працівників закладу освіти.
2. Основними принципами супервізії є:
– гуманізм і людиноцентризм – побудова взаємодії суб’єктів супервізії на
гуманістичних цінностях, визнання пріоритету прав і свобод людини,
особистісної гідності;
– прозорість – забезпечення доступу суб’єктів супервізії до матеріалів вивчення,
надання права на висловлення власної точки зору кожному учаснику;
– об’єктивність – неупереджене ставлення супервізора до результатів роботи
тренерів, педагогів-тренерів, педагогічних працівників, їх труднощів та
ймовірних проблем;
– партнерська взаємодія – міжсуб’єктна рівність і взаємодія учасників
супервізії, спільне вирішення проблем і пошук шляхів покращення освітнього
і управлінського процесів;
– індивідуальний підхід – толерантне ставлення до всіх суб’єктів супервізії,
спрямованість на підтримку і надання консультативної допомоги у вирішенні
виявлених у процесі супервізії професійних проблем;
– прогностичність – спрямованість процесу і результатів супервізії на
підтримку і подальший розвиток педагогічних працівників, покращення
надання освітніх послуг, якості навчання в умовах НУШ;
– розвивальний характер – мотивація суб’єктів супервізії на активізацію їхнього
професійного розвитку, самовдосконалення, використання можливостей
сучасних ІКТ, Інтернету, самоосвіти;
– рефлексивність – здатність супервізора усвідомлювати важливість і
відповідальність своєї діяльності як наставника, консультанта, фасилітатора;
сприяння, підтримка, консультування суб’єктів супервізії щодо формування у
них навичок професійної рефлексії, здатності об’єктивно оцінювати
результати своєї діяльності, бачення шляхів подальшого професійного
розвитку;
– надійність і валідність вимірювання результатів супервізії – використання
сучасних вивірених методик вивчення, об’єктивність трактування результатів,
обов’язковість фіксації процесу та результатів супервізії.
3. Нормативно-правове забезпечення наставництва і проведення супервізії:
Конституція України; Закони України: «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про
загальну середню освіту»; Указ Президента України від 25 червня 2013 року
№ 344 «Про схвалення Національної стратегії в Україні на період до 2021
року»; Постанови Кабінету Міністрів України: від 04 квітня 2018 року № 237
«Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа»; від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження
Державного стандарту початкової освіти»; Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 22 серпня 2018 р. № 559-р «Про внесення зміни до пункту 1
розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 17»; Статут
регіонального закладу ППО; Типове положення про проведення супервізії
впровадження Концепції «Нова українська школа», затверджене
Міністерством освіти і науки України; Регіональне Положення про
проведення супервізії впровадження Концепції «Нова українська школа».
Мета, завдання, напрями та форми проведення супервізії
4. Основною метою проведення супервізії є комплекс заходів з навчально-методичного супроводу, професійна підтримка та професійний розвиток
тренерів, тренерів-педагогів, педагогічних працівників закладів дошкільної і
загальної середньої освіти.
5. Основними завданнями проведення супервізії є:
– здійснення навчально-методичного супроводу професійної діяльності
суб’єктів освітнього і управлінського процесів;
– підтримка процесу професійного розвитку тренерів, педагогів-тренерів,
педагогічних і управлінських кадрів закладів дошкільної і загальної середньої
освіти;
– консультування учасників освітнього процесу з актуальних питань
впровадження Концепції НУШ, освітніх програм і навчальних планів,
впровадження сучасних технологій навчання, використання інформаційнокомунікаційних і цифрових технологій тощо;
– наставництво, спрямоване на розвиток професійної компетентності педагогів,
тренерів, педагогів-тренерів, керівників (заступників керівників) закладів
освіти;
– сприяння налагодженню партнерської взаємодії школи, влади і громад різних
рівнів задля реалізації завдань НУШ, побудови демократичної моделі
управління закладом.
– здійснення навчально-методичного супроводу професійної діяльності
суб’єктів освітнього і управлінського процесів;
– підтримка процесу професійного розвитку тренерів, педагогів-тренерів,
педагогічних і управлінських кадрів закладів дошкільної і загальної середньої
освіти;
– консультування учасників освітнього процесу з актуальних питань
впровадження Концепції НУШ, освітніх програм і навчальних планів,
впровадження сучасних технологій навчання, використання інформаційнокомунікаційних і цифрових технологій тощо;
– наставництво, спрямоване на розвиток професійної компетентності педагогів,
тренерів, педагогів-тренерів, керівників (заступників керівників) закладів
освіти;
– сприяння налагодженню партнерської взаємодії усіх учасників освітнього
процесу задля реалізації завдань НУШ, побудови демократичної моделі
управління закладом.
6. Супервізія проводиться за напрямами, пов’язаними з професійним стандартом
вчителя початкових класів Нової української школи.
7. Основні форми проведення супервізії:
Супервізія проводиться за такими формами:
– індивідуальна, що передбачає здійснення одного чи кількох наставницьких
циклів (бесіда з планування, спостереження, бесіда з рефлексії, створення
плану професійного розвитку);
– групова, що передбачає спільне обговорення, обмін досвідом і аналіз
результатів діяльності професійних груп з метою підтримки і прогнозування
подальшого професійного розвитку учасників освітнього процесу.
8. Загальну координацію проведення супервізії у регіоні за дорученням
департаменту освіти і науки ОДА може здійснювати заступник директора
регіонального закладу ППО за посадовими обов’язками чи інша компетентна
особа, визначена департаментом освіти і науки ОДА.
9. Супервізія може проводитися одноосібно чи групою супервізорів залежно від
потреби, запиту, конкретної ситуації. Чисельний склад, керівництво, час
проведення і програма супервізії затверджується наказом директора (ректора)
регіонального закладу ППО.
Юридичний статус та умови оплати праці супервізора
10.Супервізор є особою, яка здійснює супервізію в межах своєї посадової
інструкції, або виконує функції супервізора як додаткове навантаження на
договірних засадах.
11.Фінансування діяльності супервізора може здійснюватися з різних джерел
фінансування: за рахунок бюджетних коштів, затверджених власником для
забезпечення статутної діяльності регіонального закладу ППО, у якому
працює супервізор чи за рахунок позабюджетних надходжень.
Планування проведення супервізії та звітність
12.Супервізія, як правило, здійснюється за заздалегідь складеним і узгодженим
суб’єктами супервізії графіком, термінами і планом (додаток 1).
13.Кількість часу, необхідного для здійснення супервізії, визначає супервізор за
погодженням керівника закладу освіти. Час на здійснення супервізії має
містити один або кілька наставницьких цикли.
14.Із супервізором укладається договір на проведення супервізії, по завершенню
– акт виконаних робіт.
15.Після здійснення супервізії надається звіт за її результатами
Додаток 1
Орієнтовна програма проведення супервізії
«ПОГОДЖЕНО»
Заступник директора з навчальнометодичної роботи регіонального
закладу ППО
___________________________
«_____» _______________2018 р.
Програма
проведення супервізії
_______________________________________________________
(повна назва закладу освіти)
Мета: здійснення професійної підтримки та професійного розвитку
педагогічних працівників в умовах Нової української школи.
Завдання:
1. З’ясувати індивідуальні потреби педагога та його/її очікування щодо обсягу,
форми, характеру надання професійної підтримки.
2. Ознайомитися з досвідом роботи педагогів шляхом проведення спостережень
за діяльністю педагога, вивчення необхідної документації та безпосередньої бесіди з
педагогом.
3. Надати відповідний зворотний зв’язок за результатами вивчення досвіду
професійної діяльності педагога, зазначивши позитивні сторони та напрями
покращення його/її професійної діяльності.
4. Надати допомогу у розробленні плану професійного розвитку педагога.
5. Створити умови для активізації професійної рефлексії педагогічних
працівників, їх професійної підтримки тренерів НУШ в умовах інноваційної
діяльності.
Дата проведення: _______________________
Місце проведення:
_________________________________________________________
ПІБ супервізора

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.