Зміни до закону “Про позашкільну освіту” винесли на громадське обговорення

розміщено в: Новини | 0

Міністерство освіти і науки винесло на громадське обговорення проект закону “Про внесення змін до Закону України “Про позашкільну освіту”.

“Очікується, що реалізація проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про позашкільну освіту” матиме позитивний вплив на розвиток та модернізацію позашкільної освіти на принципах компетентнісного підходу, доступності, орієнтації на потреби та запити здобувачів та їх батьків”, – йдеться на сайті МОН.

 Законопроектом пропонується:уточнити термінологію в системі позашкільної освіти, розширити зміст понять системи позашкільної освіти,розмежовувати основні завдання позашкільної освіти, основні засади державної політики та принципи освітньої діяльності в системі позашкільної освіти, визначити повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування щодо системи позашкільної освіти, встановити систему забезпечення якості позашкільної освіти та деталізувати особливості трудових правовідносин у системі позашкільної освіти.

Пропозиції та зауваження просять надсилати  на електронну адресу  yurii.demediuk@mon.gov.ua до 20 січня 2019 року.

Проект можна переглянути  внизу

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту»

 

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Закону України «Про позашкільну освіту»
Стаття 1. Визначення термінів

 

Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:

система позашкільної освіти – освітня підсистема, що включає державні, комунальні, приватні заклади позашкільної освіти; інші заклади освіти як центри позашкільної освіти (заклади загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої); гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об’єднання на базі закладів загальної середньої освіти, навчально-виробничих комбінатів, закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої; клуби та об’єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші заклади освіти, установи; фонди, асоціації, діяльність яких пов’язана із функціонуванням позашкільної освіти; відповідні органи управління позашкільною освітою і науково-методичні установи; інші суб’єкти освітньої діяльності, що надають освітні послуги у системі позашкільної освіти;

 

позашкільна освіта – сукупність знань, умінь та навичок, що здобувають вихованці, учні і слухачі в закладах позашкільної освіти, інших суб’єктах освітньої діяльності за програмами позашкільної освіти;

заклад позашкільної освіти – складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців, учнів і слухачів;

філії закладу позашкільної освіти – структурно відокремлені підрозділи закладу позашкільної освіти, що знаходяться поза межами розташування основного закладу позашкільної освіти і виконують таку ж освітню діяльність, як основний заклад позашкільної освіти в цілому або за окремими її напрямами;

педагогічне навантаження педагогічних працівників закладів позашкільної освіти – час, призначений для здійснення освітнього процесу педагогічними працівниками закладу позашкільної освіти;

освітня діяльність закладу позашкільної освіти – процес надання знань, формування вмінь і навичок з різних напрямів позашкільної освіти, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів особи;

Відсутнє

 

 

 

 

 

 

 

Відсутнє

 

Стаття 1. Визначення термінів

 

Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:

система позашкільної освіти – підсистема системи освіти України, що включає заклади освіти різних типів і форм власності, в тому числі заклади позашкільної освіти, установи, асоціації, громадські об’єднання, інші суб’єкти освітньої діяльності, пов’язані із функціонуванням позашкільної освіти, органи управління освітою, наукові, науково-методичні (навчально-методичні) установи, учасників освітнього процесу, освітні та навчальні програми, систему кваліфікацій, а також нормативно-правові акти, що регулюють відносини в системі позашкільної освіти;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

позашкільна освіта ‒ процес, результатом якого є набуття компетентностей здобувачами позашкільної освіти;

 

заклад позашкільної освіти – заклад освіти, який забезпечує здобуття позашкільної освіти через набуття компетентностей з урахуванням інтересів та потреб особистості у творчій самореалізації та інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку, підготовку до професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, можливостей та обдарувань здобувачів позашкільної освіти;

філія суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти – це територіально відокремлений структурний підрозділ, що не має статусу юридичної особи та діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти;

педагогічне (науково-педагогічне) навантаження – обсяг часу, передбачений для провадження освітнього процесу педагогічним (науково-педагогічним) працівником в системі позашкільної освіти;

освітня діяльність в системі позашкільної освіти – діяльність суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу;

 

освітній процес в системі позашкільної освіти – система методичних, науково-методичних, педагогічних, практичних, організаційних та інших заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування компетентностей та їх подальшого застосування;

здобувачі позашкільної освіти – вихованці, учні, слухачі, інші особи, які здобувають позашкільну освіту;

рівень (підрівень) позашкільної освіти – завершений етап позашкільної освіти, що характеризується рівнем складності освітньої програми, сукупністю компетентностей, які відповідають певному рівню Національної рамки кваліфікації;

суб’єкт освітньої діяльності в системі позашкільної освіти – фізична або юридична особа, що провадить освітню діяльність в системі позашкільної освіти.

Батьки, інші законні представники реалізують відповідні положення цього Закону стосовно осіб, які не досягли повноліття, а також відповідно до законодавства стосовно осіб, дієздатність яких обмежена.

Стаття 3. Завдання Закону України «Про позашкільну освіту»

 

Завданнями цього Закону є:

Відсутнє

 

 

забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти;

визначення основних засад державної політики щодо позашкільної освіти;

створення нормативно-правової бази для подальшого розвитку позашкільної освіти;

Відсутнє

 

 

 

встановлення правових засад діяльності  закладів позашкільної освіти;

визначення основних напрямів, змісту і форм освітнього процесу в закладах позашкільної освіти;

 

визначення прав та обов’язків учасників освітнього процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про позашкільну освіту;

 

створення умов для благодійної діяльності юридичних і фізичних осіб з метою розвитку позашкільної освіти;

регулювання відносин між органами державної влади і закладами освіти, установами та організаціями, які визначають зміст, форми і методи позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів;

створення умов для соціального захисту педагогічних працівників, вихованців, учнів і слухачів закладів позашкільної освіти.

Стаття 3. Завдання Закону України «Про позашкільну освіту»

 

Завданнями цього Закону є:

регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на позашкільну освіту;

забезпечення прав громадян на доступність позашкільної освіти;

визначення основних засад державної політики щодо позашкільної освіти;

виключити

 

забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи позашкільної освіти;

визначення органів управління системою позашкільної освіти та їх повноважень;

встановлення правових засад діяльності суб’єктів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти;

визначення основних напрямів, змісту позашкільної освіти, форм організації освітнього процесу, суб’єктів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти;

визначення прав та обов’язків учасників освітнього процесу;

встановлення відповідальності за порушення законодавства про позашкільну освіту;

створення умов для благодійної діяльності юридичних і фізичних осіб з метою розвитку позашкільної освіти;

виключити

 

 

 

створення умов для соціального захисту педагогічних працівників системи позашкільної освіти, здобувачів позашкільної освіти.

Стаття 5. Структура позашкільної освіти

Структуру позашкільної освіти становлять:

заклади позашкільної освіти;

інші заклади освіти як центри позашкільної освіти, до числа яких належать: заклади загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої;

гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об’єднання на базі закладів загальної середньої освіти, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої;

клуби та об’єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;

культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші заклади освіти, установи;

фонди, асоціації, діяльність яких пов’язана із функціонуванням позашкільної освіти.

 

Стаття 5. Система позашкільної освіти

Система позашкільної освіти включає:

заклади позашкільної освіти, у тому числі заклади дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, заклади спеціалізованої освіти, що забезпечують здобуття позашкільної освіти;

інші суб’єкти освітньої діяльності в системі позашкільної освіти;

заклади культури, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші заклади, установи;

громадські об’єднання та благодійні організації, асоціації, діяльність яких пов’язана із функціонуванням позашкільної освіти;

органи управління освітою;

наукові, науково-методичні (навчально-методичні) установи,

учасників освітнього процесу,

освітні та навчальні програми,

систему кваліфікацій,

нормативно-правові акти, що регулюють відносини в системі позашкільної освіти.

Стаття 6. Здобуття позашкільної освіти

 

1. Вихованці, учні і слухачі мають право на здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів.

2. Позашкільна освіта здобувається громадянами у закладах позашкільної освіти та інших закладах освіти як центрах позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі в школах соціальної реабілітації, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої.

Позашкільна освіта може здобуватися одночасно із здобуттям дошкільної, повної загальної середньої та професійної освіти. Компетентності, здобуті за програмами позашкільної освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні освіти.

 

Здобуття позашкільної освіти грунтується на принципі добровільності вибору типів закладів та видів діяльності, а також здійснюється за участю батьків або осіб, які їх замінюють, трудових колективів, громадських об’єднань, товариств, фондів.

Відсутнє

 

 

 

 

Стаття 6. Здобуття позашкільної освіти

 

1.      Здобувачі позашкільної освіти мають право на здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, можливостей, обдарувань, інтересів.

2. Здобуття позашкільної освіти забезпечується суб’єктами освітньої діяльності в системі позашкільної освіти, а також може забезпечуватися сім’єю.

 

 

 

 

Позашкільна освіта може здобуватися одночасно із здобуттям дошкільної, повної загальної середньої та професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та освіти дорослих. Компетентності, здобуті за освітніми та навчальними програмами позашкільної освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні освіти.

Здобуття позашкільної освіти ґрунтується на принципі добровільності вибору напрямів позашкільної освіти, суб’єктів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти, а також здійснюється за участю батьків, інших законних представників здобувачів освіти.

Здобуття позашкільної освіти може відбуватися в очній, дистанційній, індивідуальній та інших формах з урахуванням можливостей та потреб суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти та здобувача позашкільної освіти.

Стаття 7. Мова навчання і виховання у позашкільній освіті

 

Мова навчання і виховання у позашкільній освіті визначається статтею 20 Закону України “Про засади державної мовної політики”.

Стаття 7. Мова навчання і виховання у позашкільній освіті

 

Мова навчання і виховання у позашкільній освіті визначається статтею 7 Закону України “Про освіту”.

 

 

Стаття 8. Основні завдання позашкільної освіти

 

Основними завданнями позашкільної освіти є:

виховання громадянина України;

 

вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;

виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;

створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;

розвиток інклюзивного освітнього середовища у закладах позашкільної освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами;

здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;

формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;

задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;

вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту;

організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;

виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;

здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

Відсутнє

Стаття 8. Основні завдання позашкільної освіти

 

Основними завданнями позашкільної освіти є:

 задоволення освітніх потреб здобувачів позашкільної освіти;

вільний творчий, інтелектуальний, культурний, естетичний, духовний і фізичний розвиток особистості;

виключити

 

 

 

 

виключити

виключити

 

 

забезпечення набуття здобувачами позашкільної освіти компетентностей, необхідних для їхньої подальшої самореалізації, соціалізації, професійної та/або подальшої навчальної діяльності, у тому числі формування громадянських компетентностей, соціально-громадського досвіду;

 

 

виключити

 

 

виключити

 

виявлення, розвиток  та підтримка здібних, обдарованих і талановитих здобувачів позашкільної освіти.

 

підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту;

забезпечення організованого дозвілля здобувачів позашкільної освіти, профілактика бездоглядності, правопорушень;

виключити

 

 

 

 

 

стимулювання та популяризація дитячої (наукової, мистецької) творчості, дитячого спорту.

Стаття 9. Основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти

 

1. Державна політика у сфері позашкільної освіти здійснюється на принципах:

 

 

 

 

доступності позашкільної освіти громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування державних та комунальних закладів позашкільної освіти відповідно до їх структури;

 

добровільності вибору типів закладів позашкільної освіти, форм позашкільного навчання і видів діяльності;

науковості;

світського характеру освіти у державних і комунальних закладах позашкільної освіти;

правового і соціального захисту вихованців, учнів і слухачів в їх прагненні до вільного, різнобічного розвитку особистості;

інших принципах, визначених Законом України “Про освіту”.

Стаття 9. Основні засади державної політики та принципи освітньої діяльності в системі позашкільної освіти

 

1. Основними засадами державної політики у сфері позашкільної освіти та принципами освітньої діяльності є:

людиноцентризм;

верховенство права;

забезпечення якості позашкільної освіти та якості освітньої діяльності;

забезпечення рівного доступу до позашкільної освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;

 

розвиток інклюзивного освітнього середовища в системі позашкільної освіти;

свобода у виборі напрямів, форм і темпу здобуття позашкільної освіти, освітніх і навчальних програм, суб’єктів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти;

науковий характер освіти;

різноманітність освіти;

нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;

єдність навчання, виховання та розвитку;

виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій; формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;

формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

формування громадянської культури та культури демократії;

формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

сприяння навчанню впродовж життя;

демократизм;

прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;

відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів позашкільної освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти перед суспільством;

інституційне відокремлення функцій контролю (нагляду) та функцій забезпечення діяльності закладів позашкільної освіти;

державно-громадське управління; державно-громадське та державно-приватне партнерство;

академічна доброчесність;

академічна свобода;

фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія суб’єктів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти у межах, визначених законом;

доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

фінансування державних та комунальних закладів позашкільної освіти відповідно до їх структури та освітніх (навчальних) програм;

виключити

 

виключити

світський характер освіти у державних і комунальних закладах позашкільної освіти;

правовий і соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, інших фахівців, здобувачів позашкільної освіти;

інтеграція у міжнародний освітній, мистецький, спортивний та науковий простір;

інші засади та принципи, визначенні Законом України “Про освіту”.

Розділ II

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Розділ II

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Стаття 10. Органи управління позашкільною освітою. Державний нагляд (контроль) у сфері позашкільної освіти

 

1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти та які проводять діяльність у сфері позашкільної освіти, здійснюють управління діяльністю зазначених закладів освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

2. Державне управління позашкільною освітою здійснюють:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти;

інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти;

Відсутнє

Рада міністрів Автономної Республіки Крим;

обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти;

органи місцевого самоврядування.

 

Відсутнє

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формує програми розвитку позашкільної освіти;

розробляє Положення про заклади позашкільної освіти, готує пропозиції щодо нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення позашкільної освіти;

розробляє нормативно-правові акти стосовно визначення соціальних гарантій педагогічним працівникам, спеціалістам закладів позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України.

 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, за участю інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти:

бере участь у визначенні та реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти;

 

здійснює навчально-методичне керівництво, контроль та державне інспектування закладів позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;

 

4. Державний нагляд (контроль) у сфері позашкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України.

Відсутнє

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затверджують обсяги фінансування комунальних закладів позашкільної освіти не нижче мінімальних нормативів, визначених в установленому порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання;

забезпечують збереження і зміцнення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти, розвиток їх мережі, ефективне використання закріплених за ними земельних ділянок;

створюють належні умови для вибору вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють;

можуть вводити додаткові педагогічні ставки, визначати контингент вихованців, учнів і слухачів у закладах позашкільної освіти;

вживають заходів для залучення вихованців, учнів і слухачів, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, до різних форм позашкільної освіти;

забезпечують створення належних умов для здобуття позашкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання;

забезпечують доступність будівель, споруд, приміщень закладів позашкільної освіти згідно з державними нормами і стандартами;

здійснюють контроль щодо проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень закладів позашкільної освіти з урахуванням універсального дизайну та розумного пристосування;

забезпечують соціальний захист вихованців, учнів і слухачів, педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників закладів позашкільної освіти;

 

організовують в установленому порядку підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників закладів позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;

координують діяльність педагогічних колективів закладів позашкільної освіти, громадських організацій, підприємств та сім’ї щодо одержання вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;

виконують функції засновників щодо заснованих ними закладів позашкільної освіти, узагальнюють та поширюють досвід їх роботи;

створюють умови для розвитку закладів освіти усіх форм власності;

сприяють створенню піклувальних та опікунських рад, благодійних фондів;

 

відсутнє

 

 

 

 

 

здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про освіту”, цього Закону та положень про них.

Стаття 10. Органи управління позашкільною освітою, державного нагляду (контролю) у сфері позашкільної освіти

 

Виключити

 

 

 

 

1. До органів управління позашкільною освітою належать:

Кабінет Міністрів України;

центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки;

центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти;

державні органи, яким підпорядковані заклади позашкільної освіти;

Верховна Рада Автономної Республіки Крим;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим;

 

 

 

 

органи місцевого самоврядування.

 

2. Кабінет Міністрів України:

вживає заходів щодо забезпечення конституційного права кожної особи на позашкільну освіту;

забезпечує проведення державної політики у сфері позашкільної освіти;

затверджує стратегію розвитку позашкільної освіти та індикатори оцінки стану позашкільної освіти в Україні та регіонах;

здійснює повноваження засновника державних закладів позашкільної освіти або доручає їх здійснення уповноваженим ним органам;

затверджує перелік посад педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів позашкільної освіти;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

3. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки:

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері позашкільної освіти;

розробляє стратегію розвитку позашкільної освіти та бере участь у її реалізації;

здійснює нормативно-правове забезпечення функціонування системи позашкільної освіти в межах повноважень, визначених законодавством України;

здійснює науково-методичне (навчально-методичне) забезпечення функціонування системи позашкільної освіти (крім закладів спеціалізованої позашкільної освіти мистецького, спортивного та військового спрямування);

формує програми розвитку позашкільної освіти;

розробляє Положення про заклад позашкільної освіти, готує пропозиції щодо нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення позашкільної освіти (крім закладів спеціалізованої позашкільної освіти мистецького, спортивного та військового спрямування);

розробляє нормативно-правові акти стосовно визначення соціальних гарантій педагогічним працівникам, спеціалістам закладів позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;

здійснює аналіз освітньої статистики у сфері позашкільної освіти та прогнозує розвиток системи позашкільної освіти;

затверджує порядок, види та форми проведення моніторингу якості позашкільної освіти;

затверджує порядок проведення інституційного аудиту закладу позашкільної освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти;

затверджує форму і зміст документів про позашкільну освіту (крім документів про спеціалізовану позашкільну мистецьку освіту);

надає методичні рекомендації щодо освітньої діяльності та управління закладами позашкільної освіти;

затверджує типові освітні та навчальні програми з позашкільної освіти;

за дорученням і в межах, встановлених Кабінетом Міністрів України, здійснює повноваження засновника щодо державних закладів позашкільної освіти, які належать до сфери його управління;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

 

4. Державні органи, до сфери управління яких належать заклади позашкільної освіти:

 

 

беруть участь у формуванні та реалізують державну політику у сфері позашкільної, у тому числі спеціалізованої позашкільної, освіти;

здійснюють навчально-методичне забезпечення спеціалізованої позашкільної освіти відповідного спрямування,

затверджують типові освітні та навчальні програми спеціалізованої позашкільної освіти відповідного спрямування, нормативи матеріально-технічного забезпечення закладів спеціалізованої позашкільної освіти;

провадять моніторинг якості освітньої діяльності закладів спеціалізованої освіти мистецького, військового та спортивного спрямування, визначають критерії її якості;

розподіляють державне фінансування закладів позашкільної освіти, що перебувають у сфері їх управління;

затверджують форми і зміст документів про спеціалізовану позашкільну освіту відповідного спрямування;

здійснюють збір освітньої статистики, аналіз діяльності закладів спеціалізованої позашкільної освіти відповідного спрямування;

за дорученням і в межах, встановлених Кабінетом Міністрів України, здійснюють повноваження засновника щодо державних закладів спеціалізованої позашкільної освіти, що перебувають у їхньому підпорядкуванні;

здійснюють інші повноваження, визначені законодавством України.

5. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи:

проводять інституційний аудит суб’єктів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки;

надають рекомендації суб’єктам освітньої діяльності в системі позашкільної освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

проводять моніторинг якості освітньої діяльності суб’єктів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти у порядку, визначеному законодавством;

акредитують громадські фахові об’єднання та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності в системі позашкільної освіти, ведуть їх реєстр;

у межах повноважень, передбачених законом, здійснюють державний нагляд (контроль) за суб’єктами освітньої діяльності в системі позашкільної освіти щодо дотримання ними законодавства.

 

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні ради, Київська та Севастопольська міські ради, районні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, сільські, селищні ради в межах їх компетенції:

 

відповідають за реалізацію державної політики у сфері позашкільної освіти, забезпечення якості позашкільної освіти на відповідній території, рівного доступу до позашкільної освіти, в тому числі для осіб з особливими освітніми потребами;

затверджують програми розвитку позашкільної освіти в межах своєї компетенції, включають заходи з розвитку позашкільної, в тому числі спеціалізованої освіти, до програм розвитку адміністративно-територіальних одиниць;

планують та забезпечують розвиток мережі суб’єктів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти, у тому числі спеціалізованої, навчально-методичних установ;

оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із заснованих ними закладів позашкільної освіти, та інші видатки у сфері позашкільної освіти;

затверджують обсяги фінансування комунальних закладів позашкільної освіти не нижче мінімальних нормативів, визначених в установленому порядку центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки та забезпечують фінансування витрат на їх утримання;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вживають заходів для залучення дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення до різних форм позашкільної освіти;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечують соціальний захист здобувачів позашкільної освіти, педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників державних та комунальних закладів позашкільної освіти;

створюють умови та забезпечують фінансування підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників комунальних закладів позашкільної освіти;

 

 

 

 

 

Виключити

затверджують штатні розписи комунальних закладів позашкільної освіти;

компенсують у повному обсязі вартість навчання осіб з числа пільгових категорій в комунальних закладах позашкільної освіти, в яких передбачена плата за навчання;

здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством України.

Відсутнє 10-1. Система забезпечення якості позашкільної освіти. Державний нагляд (контроль) у сфері позашкільної освіти.

 

1. Система забезпечення якості у сфері позашкільної освіти формується відповідно до Закону України «Про освіту» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та включає:

систему забезпечення якості в закладах позашкільної освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти);

система зовнішнього забезпечення якості позашкільної освіти;

система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості позашкільної освіти.

2. Система забезпечення якості в закладах позашкільної освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) та система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості позашкільної освіти формується у відповідності до Закону України «Про освіту».

3. Система зовнішнього забезпечення якості позашкільної освіти включає:

1) інструменти, процедури та заходи забезпечення і підвищення якості освіти, зокрема:

інституційний аудит;

моніторинг якості освіти;

атестацію педагогічних працівників;

сертифікацію педагогічних працівників;

громадську акредитацію закладів освіти;

громадський нагляд (контроль).

2) центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні підрозділи;

3) незалежні установи оцінювання та забезпечення якості освіти, інші юридичні особи, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності в системі позашкільної освіти.

Інституційний аудит суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти проводиться виключно на підставі письмового звернення засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або піклувальної ради суб’єкта освітньої діяльності до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти або його територіального підрозділу.

Громадська акредитація закладу позашкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» акредитованими в установленому порядку фаховими громадськими об’єднаннями, іншими акредитованими юридичними особами, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності в системі позашкільної освіти.

4.               Державний нагляд (контроль) у сфері позашкільної освіти передбачає здійснення інституційного аудиту і позапланові перевірки, які проводяться відповідно до Закону України “Про освіту” та цього Закону.

Стаття 11. Управління та громадське самоврядування закладу позашкільної освіти

 

1. Відсутнє

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівництво закладом позашкільної освіти здійснює його директор.

Відсутнє

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колегіальним органом управління закладу позашкільної освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються статутом цього закладу.

 

 

Відсутнє 

 

 

 

Стаття 11. Система управління та громадського самоврядування в закладі позашкільної освіти, в іншого суб’єкта освітньої діяльності

 

1.      Управління суб’єктом освітньої діяльності в системі позашкільної освіти в межах повноважень, визначених законами та його установчими документами, здійснюють:

засновник (засновники);

керівник;

колегіальний орган управління;

колегіальний орган громадського самоврядування;

інші органи, передбачені установчими документами суб’єктів освітньої діяльності.

Права і обов’язки суб’єктів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти реалізуються через їх органи управління відповідно до законодавства та установчих документів.

Права і обов’язки засновника щодо управління суб’єктом освітньої діяльності в системі позашкільної освіти визначаються законодавством України, та установчими документами суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти.

Засновник суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти або уповноважений ним орган (особа):

затверджує установчі документи суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти та здійснює контроль за їх дотриманням;

створює та ліквідує структурні підрозділи закладу;

укладає та розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами суб’єктів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти;

затверджує кошторис, приймає фінансовий звіт, здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

забезпечує умови для створення суб’єктом освітньої діяльності в системі позашкільної освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за будь-якими ознаками;

може ініціювати інституційний аудит суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти;

реалізує інші права, передбачені законодавством України та установчими документами суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти.

Засновник закладу позашкільної освіти зобов’язаний:

забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти;

у разі реорганізації чи припинення державного та комунального закладу позашкільної освіти забезпечити здобувачам позашкільної освіти, які в них навчалися, можливість продовжити здобуття позашкільної освіти в іншого суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти за тим самим напрямом позашкільної освіти;

забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

реалізувати інші обов’язки, передбачені законодавством України та установчими документами закладу позашкільної освіти.

Засновник або уповноважений ним орган (особа) не має права втручатися в діяльність суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

Безпосереднє управління закладом позашкільної освіти здійснює його керівник (директор).

Керівництво іншими суб’єктами освітньої діяльності в системі позашкільної освіти здійснюється відповідно до їх установчих документів.

Повноваження (трудові права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу позашкільної освіти, іншого суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти визначаються законодавством України та їх установчими документами. Додаткові трудові права та обов’язки керівника можуть також визначатися строковим трудовим договором.

Керівник закладу позашкільної освіти має право:

діяти від імені закладу без довіреності та представляти заклад у стосунках з іншими особами;

підпису на документах з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;

приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим договором, у тому числі розпоряджатися в установлених межах та порядку майном закладу та його коштами;

призначати, переводити та звільняти працівників закладу, визначати їх функціональні обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

визначати режим роботи закладу;

ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

видавати у межах своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами в межах власних повноважень;

ініціювати проведення зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу, інституційного аудиту та/або громадської акредитації закладу;

приймати рішення з інших питань у межах своїх прав та обов’язків, зокрема з питань, не врегульованих законодавством.

Керівник закладу позашкільної освіти зобов’язаний:

виконувати цей Закон, Закон України «Про освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

планувати та організовувати діяльність закладу;

розробити проект кошторису та подати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

розробити та затвердити штатний розпис закладу відповідно до цього Закону;

щорічно надавати засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних на підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

провадити фінансово-господарську діяльність закладу в межах затвердженого кошторису;

забезпечити розроблення та виконання стратегії розвитку та/або перспективного плану закладу освіти;

затвердити правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки працівників закладу;

організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

затверджувати освітню (освітні), навчальну (навчальні) програми закладу освіти відповідно до цього Закону;

створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, у тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

затвердити положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі освіти, забезпечити її створення та функціонування;

контролювати виконання освітніх та навчальних програм педагогічними (науково-педагогічними) працівниками та здобувачами позашкільної освіти;

створювати необхідні умови для атестації, підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників;

сприяти проходженню сертифікації педагогічними працівниками закладу;

створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу;

сприяти та створювати умови для діяльності органів самоврядування закладу;

формувати засади здорового способу життя здобувачів позашкільної освіти та працівників закладу;

створювати у закладі безпечне освітнє середовище, у тому числі забезпечити умови для захисту здобувачів позашкільної освіти та педагогічних (науково-педагогічних) працівників від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства на території закладу;

створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами, для отримання ними додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі;

забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;

забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, санітарно-протиепідемічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, вимог техніки безпеки;

здійснювати зарахування, переведення, відрахування здобувачів освіти, а також їх заохочення та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

організувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

щорічно звітувати про свою роботу на конференції колективу;

виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, статутом закладу позашкільної освіти, колективним договором (у разі наявності) та строковим трудовим договором.

Керівник закладу позашкільної освіти має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту» та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами закладу і строковим договором.

Колегіальним органом управління суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються цим Законом та установчими документами суб’єкта освітньої діяльності.

4. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються установчими документами закладу позашкільної освіти.

Стаття 12. Заклад позашкільної освіти

1. Заклад позашкільної освіти є юридичною особою. Форма власності закладу позашкільної освіти визначається відповідно до законодавства.

Відсутнє

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Статус державного має заклад позашкільної освіти, заснований на державній формі власності.

Статус комунального має заклад позашкільної освіти, заснований на комунальній формі власності.

Статус приватного має заклад позашкільної освіти, заснований на приватній формі власності.

 

Відсутнє

 

 

 

3. Заклади позашкільної освіти можуть функціонувати у формі центрів, комплексів, палаців, будинків, клубів, станцій, кімнат, студій, шкіл мистецтв, малих академій мистецтв (народних ремесел), малих академій наук, мистецьких шкіл, спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання, фізкультурно-оздоровчих клубів інвалідів, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, дитячих стадіонів, дитячих бібліотек, дитячих флотилій, галерей, бюро, оздоровчих закладів, що здійснюють позашкільну освіту.

 

 

 

 

 

 

4. Заклади позашкільної освіти можуть бути комплексними, профільними та спеціалізованими.

 

Комплексні заклади позашкільної освіти організовують роботу з вихованцями, учнями і слухачами за різними напрямами позашкільної освіти (художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим, гуманітарним). До комплексних закладів позашкільної освіти належать палаци, будинки дітей та юнацтва, центри дитячої та юнацької творчості.

Профільні заклади позашкільної освіти організовують роботу за певним напрямом позашкільної діяльності. До профільних закладів позашкільної освіти належать центри, клуби туристсько-краєзнавчої, науково-технічної, еколого-натуралістичної, спортивно-оздоровчої, художньо-естетичної творчості, військово-патріотичного спрямування, станції юних туристів, натуралістів, техніків, школи мистецтв, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, дитячо-юнацькі спортивні школи, оздоровчі заклади, туристські бази.

5. Перелік типів закладів позашкільної освіти затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відсутнє

 

 

 

 

Стаття 12. Заклад позашкільної освіти

1.     Заклад позашкільної освіти є юридичною особою.

Заклад позашкільної освіти має право набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, виступати стороною у судовому процесі, мати у власності кошти та інше майно відповідно до законодавства.

Заклад позашкільної освіти має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в фінансових установах та може мати бланки, печатки та штампи зі своїм найменуванням та символікою.

Заклад позашкільної освіти може мати (створювати, ліквідовувати) у своєму складі структурні підрозділи, у тому числі територіально відокремлені структурні підрозділи (філії відділи, відділення, класи туристські бази, туристські табори тощо).

Заклад позашкільної освіти для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-творчі, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

2.                    Форма власності закладу позашкільної освіти визначається відповідно до законодавства.

Заклад позашкільної освіти за формою власності може бути:

державним – заснований розпорядчим актом органу державної влади;

комунальним – заснований розпорядчим актом сільської, селищної, міської (районної в місті), районної, обласної ради;

приватним – заснований рішенням фізичної та/або юридичної особи (осіб) приватного права.

3.                    Типами закладів позашкільної освіти, структурних підрозділів закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти є комплекс, палац, центр, будинок, школа, мала академія, клуб, станція, табір, бюро, секція, дитячий стадіон, дитяча бібліотека, дитяча флотилія, дитячий парк, дитячо-юнацька галерея, студія, гурток, клас, курси тощо.

У відповідних типах можуть провадити освітню діяльність в системі позашкільної освіти і фізичні особи – суб’єкти освітньої діяльності.

Перелік типів закладів позашкільної освіти затверджується Кабінетом Міністрів України.

Перелік найбільших закладів позашкільної освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані заклади позашкільної освіти.

4. Заклади позашкільної освіти можуть бути комплексними, профільними та закладами спеціалізованої позашкільної освіти.

 

 

 

 

 

 

Вилучити

До комплексних закладів позашкільної освіти належать зокрема палаци, будинки дітей та юнацтва, центри дитячої та юнацької творчості.

Профільні заклади позашкільної освіти організовують роботу за певним напрямом позашкільної освіти. До профільних закладів позашкільної освіти належать, зокрема, центри, клуби туристсько-краєзнавчої, науково-технічної, еколого-натуралістичної, спортивно-оздоровчої, художньо-естетичної творчості, військово-патріотичного спрямування, станції юних туристів, натуралістів, техніків, школи мистецтв, дитячо-юнацькі спортивні школи, оздоровчі заклади, туристські бази, малі академії наук.

 

5. Заклади спеціалізованої позашкільної освіти організовують роботу за науковим, мистецьким, спортивним або військовим напрямом спеціалізованої освіти. До закладів спеціалізованої позашкільної освіти належать малі академії наук, мистецькі школи (музичні, художні, хореографічні, хорові, театральні, школи мистецтв тощо) та інші. Структурними (в тому числі відокремленими) підрозділами мистецьких шкіл є філії, відділи, відділення, класи.

Стаття 14. Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу позашкільної освіти

1. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання закладу позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності приймає його засновник (засновники).

2. Заклади позашкільної освіти створюються з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх, духовних і мовних потреб за наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів, а також з дотриманням вимог санітарного законодавства.

 

3. Заклади позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності мають рівні права і несуть однакові зобов’язання щодо дотримання вимог законодавства України.

Заклади позашкільної освіти мають право створювати свої структурні підрозділи, у тому числі відокремлені структурні підрозділи (філії).

Стаття 14. Створення, реорганізація, припинення та перепрофілювання закладу позашкільної освіти

1. Рішення про створення, реорганізацію, припинення, перепрофілювання закладу позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності приймає його засновник (засновники).

2. Заклади позашкільної освіти створюються з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх, духовних і мовних потреб громадян за принципом доступності та  наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів, а також з дотриманням вимог санітарного законодавства.

3. Заклади позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності мають рівні права і несуть однакові зобов’язання щодо дотримання вимог законодавства України.

Виключити

Розділ III

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Розділ III

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Стаття 15. Основні напрями позашкільної освіти

 

Позашкільна освіта у закладах позашкільної освіти може здійснюватися за такими напрямами:

художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями, учнями і слухачами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;

науково-технічний, який забезпечує набуття вихованцями, учнями і слухачами техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;

 

військово-патріотичний, який забезпечує належний рівень підготовки вихованців, учнів і слухачів до військової служби, виховання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності;

Стаття 15. Основні напрями позашкільної освіти

 

Позашкільна освіта у закладах позашкільної освіти може здійснюватися за такими напрямами:

художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва здобувачами позашкільної освіти;

 

науково-технічний, який забезпечує набуття здобувачами позашкільної освіти техніко-технологічних, спортивно-технічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;

національно-патріотичний, складниками якого є громадянсько-патріотичний, духовно-моральний військово-патріотичний напрями. Військово-патріотичний напрям забезпечує належний рівень підготовки здобувачів позашкільної освіти до військової служби, виховання патріотичних почуттів;

Стаття 16. Освітня програма та планування діяльності закладу позашкільної освіти

 

1. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом позашкільної освіти для досягнення учнями, вихованцями, слухачами результатів навчання (набуття компетентностей).

Освітня програма містить вимоги до вихованців, учнів, слухачів, які можуть розпочати навчання за цією програмою; перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність; загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти.

2. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу позашкільної освіти та затверджується керівником закладу.

3. Освітня програма розробляється з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів вихованців, учнів і слухачів, потреб сім’ї, запитів інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських організацій, має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

4. Типові освітні програми закладу позашкільної освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти.

5. Заклади позашкільної освіти можуть використовувати типові освітні програми або розробляти свої освітні програми на основі типових освітніх програм.

6. На основі освітньої програми заклад позашкільної освіти складає та затверджує річний план роботи закладу та навчальний план закладу, що конкретизують організацію освітнього процесу.

7. Державні та комунальні заклади позашкільної освіти можуть планувати роботу гуртків, секцій, відділів, відділень за освітніми програмами з позашкільної освіти, затвердженими у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти, а також за іншими освітніми програмами, за умови їх затвердження відповідними місцевими органами виконавчої влади.

8. Експериментальні навчальні плани складаються закладами позашкільної освіти з урахуванням типових освітніх програм (навчальних планів).

Запровадження експериментальних освітніх програм (навчальних планів) можливе лише за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, або іншого центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері

Стаття 16. Освітні та навчальні програми в системі позашкільної освіти. Планування діяльності в системі позашкільної освіти

 

1. Освітні та навчальні програми в позашкільній освіті – документи, які визначають зміст освіти здобувачів позашкільної освіти та є основою для організації освітнього процесу в системі позашкільної освіти.

2. Освітня програма в системі позашкільної освіти – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих суб’єктом освітньої діяльності в системі позашкільної освіти для досягнення здобувачами освіти результатів навчання (набуття компетентностей).

Освітня програма в системі позашкільної освіти містить:

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;

очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти;

перелік освітніх компонентів, їх логічну послідовність і загальний обсяг навчального навантаження (навчальний план).

Освітні компоненти освітньої програми визначаються відповідно до Закону України «Про освіту».

3. Освітня програма розробляється з урахуванням державної політики у сфері позашкільної освіти, особливостей соціально-економічного розвитку регіону, освітніх потреб та інтересів осіб, які мають намір отримати позашкільну освіту, запитів інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських об’єднань, інших фізичних та юридичних осіб, зацікавлених в отриманні освітніх послуг з позашкільної освіти, має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

4. Навчальна програма визначає зміст та результати навчання, може розроблятися з метою організації освітнього процесу в гуртках, секціях, студіях, творчих об’єднаннях відповідного рівня суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти. Навчальні програми в мистецькій школі розробляються за навчальними дисциплінами, передбаченими освітньою програмою. Навчальні програми входять до комплексу навчально-методичного (науково-методичного) забезпечення освітнього процесу.

5. Суб’єкт освітньої діяльності в системі позашкільної освіти в межах своєї автономії має право використовувати типові освітні та навчальні програми, розробляти власні освітні та навчальні програми (на основі типових або без урахування типових), або використовувати освітні та навчальні програми, що належать суб’єктам освітньої діяльності,  науковим установам, іншим юридичним чи фізичним особам з урахуванням дозволу на використання з боку їх власників.

6. Рішення про використання освітньої (навчальної) програми, розробленої на основі типових освітніх (навчальних) програм, або інших освітніх (навчальних) програм приймається педагогічною радою суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти.

Освітня (навчальна), освітні (навчальні) програми суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти) схвалюються його педагогічною радою та затверджуються його керівником.

Освітні програми державних та комунальних закладів позашкільної освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти, розроблені без урахування типових освітніх програм, погоджуються з засновником або уповноваженим ним органом (особою).

7. На основі освітньої та/або навчальної програми суб’єкт освітньої діяльності в системі позашкільної освіти формує та затверджує річний навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу та затверджується керівником суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти.

8. Для фізичної особи-підприємця, яка провадить освітню діяльність в системі позашкільної освіти одноосібно (самостійно), розробка освітньої програми не є обов’язковою.

Фізична особа, яка провадить освітню діяльність одноосібно (самостійно), формує і затверджує навчальну програму самостійно.

9. Суб’єкт освітньої діяльності в системі позашкільної освіти складає: річний план роботи, який включає всі організаційні, методичні, інформаційні, культурно-просвітницькі, інші заходи, спрямовані за забезпечення освітнього процесу та функціонування, суб’єкта освітньої діяльності; графік освітнього процесу, який визначає дати початку і закінчення навчального року, канікулярні періоди, періоди поточного та підсумкового контролю, види та форми навчальних занять; розклад занять.

10. Суб’єкти освітньої діяльності системи позашкільної освіти можуть здійснювати експериментальну діяльність або бути учасником експерименту.

Стаття 17. Тривалість занять та режим роботи закладу позашкільної освіти

1. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом позашкільної освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Тривалість занять у закладі позашкільної освіти визначається освітньою програмою, навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів:

віком від 3 до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

інших – 45 хвилин.

2. Режим щоденної роботи встановлюється закладом позашкільної освіти на основі рекомендацій центральних та місцевих органів виконавчої влади, у сфері управління яких він перебуває.

Заклад позашкільної освіти забезпечує безпечні умови навчання, виховання та праці.

3. Тривалість навчального року у закладі позашкільної освіти встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти або іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

У канікулярні, святкові та неробочі дні заклад позашкільної освіти працює за окремим планом.

Стаття 17. Тривалість занять та режим роботи в системі позашкільної освіти

1.                     Структура та тривалість навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу встановлюються суб’єктом освітньої діяльності в системі позашкільної освіти у межах часу, передбаченого освітніми та/або навчальними програми, з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей тощо.

Безперервна навчальна діяльність у навчальній кімнаті (кабінеті, класі, залі тощо) не може перевищувати 30 хвилин (для дітей віком від 3 до 6 років), 35 хвилин (для дітей віком від 6 до 7 років), 45 хвилин (інших здобувачів позашкільної освіти).

2. Заклад позашкільної освіти, інший суб’єкт освітньої діяльності забезпечує безпечні та здорові умови навчання, виховання та праці, організовує освітній процес в безпечному освітньому середовищі.

 

 

3. У канікулярні, святкові та неробочі дні заклад позашкільної освіти може працювати за окремим планом.

 

Стаття 18. Форми організації позашкільної освіти

 

1.                     Позашкільна освіта здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я у різноманітних організаційних формах: заняття, гурткова робота, клубна робота, дистанційна робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, читання, вікторина, концерт, змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, на природі та в інших формах, передбачених статутом закладу позашкільної освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.           Середня наповнюваність груп та інших організаційних форм у закладах позашкільної освіти становить, як правило, 10-15 вихованців, учнів і слухачів.

 

 

Порядок наповнюваності груп в мистецьких школах визначається типовими освітніми програмами (навчальними планами), затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури.

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в закладах позашкільної освіти затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

Порядок організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відсутнє

 

 

 

 

 

 

3.                    Заклади позашкільної освіти видають своїм випускникам відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

 

 

 

Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається документ про позашкільну освіту.

Виготовлення документів про позашкільну освіту для приватних закладів позашкільної освіти здійснюється за рахунок коштів засновників (власників).

Відсутнє

Стаття 18. Форми організації позашкільної освіти

 

Здобуття позашкільної освіти здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей здобувачів позашкільної освіти з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Здобуття позашкільної освіти відбувається за різними формами організації освітнього процесу, зокрема класно-урочної, модульної системи, гурткової, секційної, студійної, клубної роботи тощо.

Навчальні заняття можуть бути індивідуальними та груповими.

Видами та формами навчальних занять є: урок, лекція, семінар, тренінг, вебінар, тренування, репетиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, пленер, концерт, змагання, виставка, вистава, експедиція, конференція, читання, квест, вікторина, олімпіада, екскурсія, похід тощо.

Конкретні форми організації освітнього процесу, види та форми навчальних занять, за якими здійснюється освітній процес в позашкільній освіті визначаються установчими документами суб’єктів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти та/або освітніми (навчальними) програмами.

2.     Середня наповнюваність груп для всіх форм організації освітнього процесу, видів і форм занять в системі позашкільної освіти становить, як правило , 10-15 здобувачів позашкільної освіти.

Порядок наповнюваності груп в мистецьких школах визначається типовими освітніми програмами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури.

Виключити

 

 

 

 

 

Порядок організації інклюзивного навчання в системі позашкільної освіти затверджується Кабінетом Міністрів України.

Умови прийому здобувачів до державного і комунального закладу позашкільної освіти визначаються Положенням про заклад позашкільної освіти, положенням про відповідний тип закладу позашкільної освіти, статутом закладу позашкільної освіти.

 

3.                     Суб’єкти освітньої діяльності в системі позашкільної освіти видають своїм випускникам відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (крім документів про спеціалізовану позашкільну освіту мистецького спрямування).

вилучити

 

 

Виготовлення документів про позашкільну освіту для приватних закладів позашкільної освіти здійснюється за рахунок коштів засновників (власників) або інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Порядок видачі та обліку документів про спеціалізовану позашкільну освіту мистецького спрямування розробляється та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері культури.

Розділ IV

УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Розділ IV

УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Стаття 19. Учасники освітнього процесу в закладі позашкільної освіти

 

Учасниками освітнього процесу в закладі позашкільної освіти є:

вихованці, учні, слухачі;

директор, заступники директора закладу позашкільної освіти;

педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, які залучені до освітнього процесу;

батьки або особи, які їх замінюють;

представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у здійсненні освітнього процесу.

Стаття 19. Учасники освітнього процесу в системі позашкільної освіти

 

Учасниками освітнього процесу в системі позашкільної освіти є:

здобувачі позашкільної освіти;

педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники;

 

 

батьки, інші законні представники  здобувачів позашкільної освіти;

керівники суб’єктів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти, фізичні особи, які провадять освітню (педагогічну) діяльність в системі позашкільної освіти;

фахівці відповідних галузей та інші особи, залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється суб’єктом освітньої діяльності в системі позашкільної освіти.

Стаття 20. Права, обов’язки та соціальний захист вихованців, учнів і слухачів закладу позашкільної освіти

 

1. Права та обов’язки вихованців, учнів і слухачів закладу позашкільної освіти визначаються Конституцією України, Законом України “Про освіту”, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Відсутнє

 

 

 

 

 

 

2.                    Держава здійснює захист прав вихованців, учнів і слухачів закладу позашкільної освіти та забезпечує організацію навчання і виховання неповнолітніх дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно із законодавством України.

 

3. Відволікання вихованців, учнів і слухачів закладу позашкільної освіти за рахунок навчального часу до робіт і здійснення заходів, не пов’язаних з навчальним процесом, забороняється, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

4. Органи виконавчої влади встановлюють різні види морального стимулювання та матеріального заохочення для переможців селищних, районних, міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, турнірів, олімпіад, виставок, змагань.

 

Стаття 20. Права, обов’язки та соціальний захист здобувачів позашкільної освіти

 

1. Права та обов’язки здобувачів позашкільної освіти визначаються Конституцією України, Законом України “Про освіту”, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та установчими документами суб’єктів освітньої діяльності.

Право на безоплатну освіту забезпечується для здобувачів позашкільної освіти – у закладах позашкільної освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти за рахунок фінансування з державного та/або місцевого бюджетів у порядку, встановленому законодавством.

2. Держава здійснює захист прав здобувачів позашкільної освіти. Органи державної влади і місцевого самоврядування згідно із законодавством України забезпечують організацію навчання і виховання дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

3. Відволікання здобувачів позашкільної освіти за рахунок навчального часу до робіт і здійснення заходів, не пов’язаних з освітнім процесом, забороняється, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України та статтею 31 Закону України «Про освіту».

4. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування встановлюють різні види морального стимулювання та матеріального заохочення для переможців сільських, селищних, районних, міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, турнірів, олімпіад, виставок, змагань.

Стаття 21. Педагогічні працівники закладу позашкільної освіти

 

1. Педагогічним працівником закладу позашкільної освіти повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах позашкільної освіти. Педагогічним працівником закладу позашкільної освіти може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності освітнього процесу.

 

 

Відсутнє

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Посаду керівника державного та комунального закладу позашкільної освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню посадових обов’язків.

Відсутнє

Стаття 21. Педагогічні працівники системи позашкільної освіти

 

На посади педагогічних працівників в системі позашкільної освіти приймаються особи, які мають відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, або іншу фахову освіту за відповідною спеціальністю, моральні якості та стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю та/або яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника в системі позашкільної освіти у порядку, визначеному Законом України «Про освіту».

Педагогічним працівником в системі позашкільної освіти може бути також особа, яка не має вищої педагогічної або іншої вищої фахової освіти, але володіє  практичним досвідом, знаннями, вміннями у галузі народних художніх промислів, мистецтв, науки, техніки, спорту або за іншими напрямами позашкільної освіти, моральні якості та стан здоров’я якої дозволяють виконувати професійні обов’язки.  Такі особи можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на один рік і можуть продовжити працювати на відповідних посадах педагогічних працівників системи позашкільної освіти після їх успішної атестації у порядку, визначеному законодавством України.

Кваліфікаційні вимоги та вимоги до освіти педагогічних працівників закладів спеціалізованої позашкільної освіти визначаються професійними стандартами, які розробляють і затверджують в установленому порядку центральні органи виконавчої влади, що беруть участь у формуванні та реалізують державну політику у відповідних сферах.

3. Посаду керівника державного та комунального закладу позашкільної освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту та стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню посадових обов’язків

Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу позашкільної освіти особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

Стаття 23. Трудові відносини в системі позашкільної освіти

1. Трудові відносини в системі позашкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про освіту”, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Відсутнє

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Керівника закладу позашкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган.

Відсутнє

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 23. Трудові відносини в системі позашкільної освіти

 

1. Трудові відносини в системі позашкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про освіту”, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Педагогічні працівники мають трудові та інші права, визначені Законом України «Про освіту», цим та іншими законами України, а також установчими документами і трудовим договором.

Педагогічні працівники субєктів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти приймаються на роботу за трудовими договорами відповідно до вимог цього Закону та трудового законодавства. 

На вимогу особи, яка приймається на посаду педагогічного працівника державного, комунального закладу позашкільної освіти, з нею може бути укладено строковий трудовий договір відповідно до вимог трудового законодавства. 

Засновники приватних закладів позашкільної освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти самостійно визначають порядок укладення трудових договорів, у тому числі строкових, з особами, які приймаються на посади працівників відповідних закладів позашкільної освіти (суб’єктів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти) відповідно до вимог цього Закону та трудового законодавства.

2. Керівника закладу позашкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган.

Керівник державного і комунального закладу позашкільної освіти власності призначається за результатами конкурсного відбору строком на шість років, на підставі рішення конкурсної комісії.

Положення про конкурс на посаду керівника закладу позашкільної освіти державної і комунальної форм власності розробляє та затверджує засновник на підставі типових положень, які розробляють і затверджують в установленому порядку центральні органи виконавчої влади, що беруть участь у формуванні та реалізують державну політику у відповідних сферах.

Керівник приватного закладу позашкільної освіти обирається та призначається засновником (засновниками) відповідно до установчих документів закладу.

Стаття 24. Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу позашкільної освіти

 

1. Підготовка педагогічних працівників закладів позашкільної освіти здійснюється педагогічними та іншими вищими закладами освіти, інститутами післядипломної педагогічної освіти, їх спеціалізованими факультетами.

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутнє

2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних і комунальних закладів позашкільної освіти здійснюється не рідше одного разу у п’ять років за рахунок коштів відповідних бюджетів.

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників приватних закладів позашкільної освіти здійснюється не рідше одного разу у п’ять років за рахунок коштів власника (засновника).

 

 

 

Відсутнє

Стаття 24. Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників в системі позашкільної освіти

 

1.               Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у системі позашкільної освіти, (окрім спеціалізованої) здійснюється педагогічними та іншими закладами вищої освіти, інститутами післядипломної педагогічної освіти, іншими суб’єктами освітньої діяльності, фізичними та юридичними особами відповідно до порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, включаючи порядок оплати, умови і порядок визнання результатів підвищення кваліфікації, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації обирає педагогічний (науково-педагогічний) працівник.

2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних і комунальних закладів позашкільної освіти здійснюється не рідше одного разу у п’ять років за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників приватних закладів позашкільної освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти здійснюється не рідше одного разу у п’ять років за рахунок коштів засновника (власника) та інших джерел фінансування, незаборонених законодавством.

3. Підготовка педагогічних працівників закладів спеціалізованої позашкільної освіти здійснюється закладами спеціалізованої вищої та фахової передвищої освіти, освітніми стандартами яких передбачене формування педагогічних компетентностей. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів спеціалізованої позашкільної освіти здійснюється на основі добровільного вибору заходів, форм та суб’єктів організації заходів з підвищення кваліфікації, у тому числі тих, хто має відповідну ліцензію в порядку, визначеному центральними органами виконавчої влади, що здійснюють формування та реалізують державну політику у відповідних сферах.

Стаття 25. Атестація педагогічних працівників закладу позашкільної освіти

 

1. Атестація педагогічних працівників закладу позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до положень про атестацію педагогічних працівників, затверджених відповідними центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідній сфері.

Відсутнє

Стаття 25. Атестація та сертифікація педагогічних працівників в системі позашкільної освіти

 

1. Атестація педагогічних працівників закладу позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до положень про атестацію педагогічних працівників, затверджених відповідними центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідній сфері.

2. Сертифікація педагогічних працівників закладу позашкільної освіти здійснюється відповідно до статті 51 Закону України «Про освіту».

Розділ V

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Розділ V

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА В СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Стаття 26. Фінансово-господарська діяльність закладу позашкільної освіти

………

2. Фінансування державних і комунальних закладів позашкільної освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, приватних закладів позашкільної освіти – за рахунок коштів засновників (власників).

Фінансування державних, комунальних і приватних закладів позашкільної освіти може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Відсутнє

 

Діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно. Порядок компенсації коштів з державного та/або місцевих бюджетів за здобуття позашкільної освіти дітьми зазначених категорій затверджується Кабінетом Міністрів України.

Порядок встановлення розміру плати за навчання в мистецьких школах визначається Кабінетом Міністрів України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Додатковими джерелами фінансування закладу позашкільної освіти є:

 

кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг, роботи, виконані закладом позашкільної освіти на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян, доходи від реалізації власної продукції, від надання в оренду приміщень, обладнання, що не оподатковуються і спрямовуються на соціальні потреби та розвиток закладу освіти;

 

гуманітарна допомога;

 

дотації з місцевих бюджетів;

 

добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

Відсутнє

Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, використовуються закладом позашкільної освіти на діяльність, передбачену його статутом.

 

 

6. Ліцензування освітньої діяльності може здійснюватися за рішенням засновника (засновників) закладу позашкільної освіти.

Ліцензування, контроль за дотриманням ліцензійних умов, видача та анулювання ліцензій на освітню діяльність здійснюються у порядку, визначеному законодавством.

 

Стаття 26. Фінансово-господарська діяльність закладу позашкільної освіти

……

2. Фінансування державних і комунальних закладів позашкільної освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, приватних закладів позашкільної освіти – за рахунок коштів засновників (власників).

Фінансування суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти всіх форм власності може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Держава може сприяти розвитку позашкільної освіти шляхом надання відповідних освітніх субвенцій.

Діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, діти з особливими освітніми потребами, діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування здобувають позашкільну освіту безоплатно. Порядок компенсації коштів з державного та/або місцевих бюджетів за здобуття позашкільної освіти дітьми зазначених категорій затверджується Кабінетом Міністрів України.

Оплата навчання в мистецькій школі в межах освітньої програми, фінансування якої забезпечується за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, є частковою компенсацією вартості навчання здобувача початкової мистецької освіти. Така оплата здійснюється на підставі договору, який укладається між закладом освіти і здобувачем освіти (його законними представниками) та/або юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату відповідно до Закону «Про освіту».

Конкретний розмір плати за навчання в мистецькій школі встановлює директор школи диференційовано за освітніми програмами та спеціалізаціями з урахуванням специфіки закладу та умов навчання в межах обсягу, визначеного засновником.

Загальний обсяг коштів, які надходять як плата за навчання в мистецькій школі в середньому може становити від семи до десяти відсотків від загального фонду оплати праці, передбаченого школі на відповідний фінансовий рік.

Мистецькі школи самостійно використовують надходження від зазначених коштів з метою провадження діяльності, передбаченої установчими документами (статутом).

3. Додатковими джерелами фінансування суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти є:

кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг, роботи, виконані суб’єктом освітньої діяльності в системі позашкільної освіти на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян, доходи від реалізації власної продукції, від надання в оренду приміщень, обладнання;

 

гуманітарна допомога;

дотації з місцевих бюджетів;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, використовуються суб’єктом освітньої діяльності в системі позашкільної освіти на діяльність, передбачену його установчими документами.

Виключити

Стаття 27. Матеріально-технічна база закладу позашкільної освіти

 

1. Заклад позашкільної освіти володіє, користується і розпоряджається майном, земельною ділянкою відповідно до законодавства України.

Для здійснення навчально-виховної роботи закладам позашкільної освіти надаються в користування або в оренду спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування або в оренду визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.

 

Стаття 27. Матеріально-технічна база суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти

 

1. Суб’єкт освітньої діяльності в системі позашкільної освіти володіє, користується і розпоряджається майном, земельною ділянкою відповідно до законодавства України.

Суб’єктам освітньої діяльності в системі позашкільної освіти надаються в користування або в оренду спортивні об’єкти, об’єкти культурних, оздоровчих та інших закладів, у тому числі закладів освіти інших видів освіти, безоплатно або на пільгових умовах для провадження освітньої діяльності. Порядок надання зазначених об’єктів у користування або в оренду визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.

Стаття 30. Відповідальність за порушення законодавства про позашкільну освіту

 

Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про позашкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.

Шкода, заподіяна закладом позашкільної освіти вихованцям, учням і слухачам, відшкодовується відповідно до законів України.

Стаття 30. Відповідальність за порушення законодавства про позашкільну освіту

 

Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про позашкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.

Шкода, заподіяна суб’єктом освітньої діяльності системи позашкільної освіти здобувачам позашкільної освіти, відшкодовується відповідно до законів України.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.